She4Sea 2024-04-16T07:33:01+00:00

Проект: „She4Sea” – Employability and entrepreneurial development of women in water-based blue economy sectors

Продължителност:  01/01/2023 – 31/01/2025

Бюджет на проекта: 250.000,00 EURO

Бюджет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: 29.084,00 EURO

Водеща организация: “HELMEPA”, Гръцка асоциация за опазване на морската среда, Гърция

Уеб страница: „She4Sea“

Facebook: „She4Sea“

Насочен към приобщаваща морска индустрия

Необходими са координирани действия и секторна трансформация, за да се изгради устойчив морски сектор, който да устоява и да се адаптира към променящите се условия и да се възстановява положително от шокове и напрежения, като климатични опасности, геополитическа несигурност и технологични промени. По време на тази преходна фаза е от голямо значение да се възприеме справедлив и приобщаващ подход, който „не оставя никого настрана“, с цел преодоляване на вече съществуващите неравенства в сектора.

В този контекст проектът She4Sea има за цел да насърчи професионалната готовност и развитие на жените, желаещи да преследват кариера в морския туризъм, риболова и аквакултурите и корабоплаването. С оглед на това, той насърчава придобиването на меки умения, групирани в следните три сфери на компетентност: Лидерство, Предприемачество и Устойчивост. Тъй като са ориентирани към човека, тези умения са подходящи за въвеждане и адаптиране на жените към по-интелигентни и по-екологични морски професии, както и за преодоляване на половото неравенство, насаждано от съществуващите традиционни представи.

 

Цели и целеви групи

Проектът She4Sea поставя следните цели:

 • Да осигури на безработни жени подходящ набор от умения за реализацията им в три морски сектора: морски туризъм, риболов и аквакултури и корабоплаване.
 • Да осигури на жени, заети в морската индустрия, умения за преследване на действителни управленски и лидерски роли.
 • Да осигури инструменти и методологии за професионално образование и обучение (ПОО), съобразени с развитието на меките умения на жените.
 • Да направи морските професии и предприемачеството привлекателни като печеливша кариера за жените чрез равенство между половете в ключови умения и компетенции.

Основната целева група са жени (особено безработни), които желаят да продължат кариерата си в трите гореспоменати морски сектора. Второстепенните целеви групи включват обучаващи организации в професионално развитие и предприемачество в морския сектор, организации, насърчаващи заетостта на жените, предприемачеството и лидерството, както и работодатели в морската индустрия.

 

Очаквани резултати

Изпълнението на проекта She4Sea предвижда следните резултати:

 • Платформа за онлайн ПОО за безработни жени на английски език и на партньорските езици (гръцки, испански и български).
 • Интегрирани тестови/пилотни сесии за 90 жени в Гърция, Испания и България.
 • Инструмент за цифрово профилиране за самооценка. Това ще позволи на жените да оценят уменията сив категориите лидерство, предприемачество и устойчивост, и следователно ще им предостави персонализиран отчет за техния профил на компетентност.
 • Рамка на компетентности и Компендиум, които обобщават резултатите от изследванията, предоставящи актуализирани данни за нуждите от компетентности, както и относно преобладаващите въпроси, свързани с пола, които възпрепятстват професионалното развитие на жените в морските сектори.

Чрез своята целенасочена стратегия за разпространение, She4Sea ще повиши осведомеността и ще разпространи резултатите от проекта сред по-широка аудитория, извън страните партньори по проекта.

Срок: 01.01.2023 г. – 31.01.2025 г.

Проектът She4Sea се осъществява от 6 партньорски организации в Гърция, Испания, България и Кипър.

helmepa_logo

Гръцка асоциация за опазване на морската среда (HELMEPA), Гърция

Гръцката асоциация за опазване на морската среда (HELMEPA) е неправителствена организация с нестопанска цел, основана през 1982 г. от гръцки моряци и собственици на кораби. Финансовата дейност на Асоциацията се издържа от годишните такси на нейните корпоративни членове, които са приблизително 1955 кораба от всякакъв вид, извършващи международни плавания, и 230 корабни компании и организации в Гърция и в чужбина, докато нейните 14 000 индивидуални членове, гръцки моряци и морски професионалисти, не са финансово ангажирани.

Мисията на HELMEPA е да развива и стимулира екологично съзнание в рамките на корабоплаването, като информира и образова човешкия елемент, „от собственик на кораб до морско лице“. HELMEPA подкрепя усилията на Международната морска организация (IMO) за „Безопасни кораби в чисти морета“ като технически съветник на гръцката делегация и е установила дългогодишни работни отношения с морски институции като EMSA, Бреговата охрана на САЩ, Австралийският орган за морска безопасност , REMPEC, BIMCO, INTERTANKO, INTERCARGO, Rightship, Green Award Foundation, Seatrade и Posidonia Exhibitions. Като партньор на Средиземноморския план за действие на ООН (UNEP/MAP), тя също така подкрепя Целите за устойчиво развитие (SDGs) и участва активно в международни форуми, свързани с корабоплаването и екологичното съзнание.

На национално ниво HELMEPA има дългогодишно сътрудничество с Министерството на морското дело и островната политика, Съюза на гръцките корабособственици, Пан-гръцката федерация на моряците, Гръцката корабна камара, Гръцкото бюро за разследване на морски произшествия, Гръцкия институт по морски технологии , WISTA Hellas и много други.

На членовете на Асоциацията се предлагат образователни и опреснителни инициативи за обучение от Центъра за морско обучение на HELMEPA за предотвратяване на замърсяването, безопасност на море и екологична осведоменост, който е сертифициран от норвежката организация Det Norske Veritas (DNV) в съответствие със стандартите ISO 9001:2015 и одобрен от Кипърската морска администрация. Те включват годишна програма за опреснително обучение, състояща се от семинари и уеб семинари, в които до момента са участвали повече от 27 000 офицери от търговския флот и брегови служители на компании, технически публикации, електронни бюлетини и мотивационни материали на борда на корабите, платформа за електронно обучение и широка гама от семинари в навигационния симулатор на Центъра.

Освен дейността си в морския сектор, HELMEPA е надеждна гръцка организация с дългогодишна история, свързана с образователните общности и гражданското общество. През последните 40 години повече от 575 000 младежи и 7300 учители в 2500 училища в цяла Гърция са били ангажирани в дейностите на HELMEPA за опазване на морската среда, като по този начин промотират Цел 14 от Целите на ООН за устойчиво развитие. Освен това, 275 000 доброволци са участвали в почистване на плажове и други дейности, изправени лице в лице с проблема със замърсяването. По същество, Асоциацията действа като организация за учене през целия живот за морска екологична осведоменост и устойчивост, като ангажира деца още от 5-годишна възраст, младежки посланици, студенти, чрез отпускане на стипендии, и морски професионалисти.

Също така, HELMEPA има сериозен опит в стартирането на кампании за повишаване на осведомеността. Известната патентована кампания на HELMEPA „Seagull“ е в челните редици на обществени кампании и телевизионни клипове повече от 3 десетилетия и се превърна в синоним на усилията за „Чисти морета и плажове без пластмаса“ в Гърция. В периода 2010-2020 г., с подкрепата на Lloyd’s Register, HELMEPA организира кампании за повишаване на осведомеността относно морската среда, корабоплаването и науката в 32 крайбрежни града и островите на Гърция, които достигнаха до приблизително 35 000 младежи и учители. Дългосрочното сътрудничество на Асоциацията с местни институции, общини, ключови заинтересовани страни, училища и учители осигурява множество ползи по отношение на създаването на устойчиви мрежи, предоставянето на успешни проекти в областта на социалните иновации и включването на множество заинтересовани страни в инициативи за устойчивост.

И накрая, HELMEPA подкрепи основаването на подобни неправителствени асоциации с нестопанска цел (MEPA) в Австралия – AUSMEPA, Кипър – CYMEPA, Северна Америка – NAMEPA, Нигерия-NIMEPA, Турция – TURMEPA, Украйна – UKRMEPA и Уругвай – URUMEPA , които си сътрудничат под егидата на Международната асоциация за опазване на морската среда – INTERMEPA (www.intermepa.org).

militos_logo

Militos Consulting SA, Гърция

Militos Consulting S.A. е уникална, динамична и иновативна консултантска фирма със силен европейски профил, международен опит и много отличия в предоставянето на интегрирани и новаторски консултантски услуги в широк спектър от области, включително овластяване, образование , професионално образование и обучение (ПОО), предприемаческо образование, комуникация, мерки за изграждане на общност и осведоменост, управление на събития, социални иновации и култура.

С участието си в над 60 проекта и дейности, финансирани от ЕС, като лидер или партньор, организацията е натрупала опит и експертно познание по редица европейски политики. Militos има опит в дизайна, разработването и функционирането на нови и устойчиви схеми за предприемачество, методологии за обучение на инструктори в различни области и интерактивни инструменти за електронно обучение.

Militos притежава богат опит в мобилизирането на общности, изграждането и активирането на мрежи, планирането и управлението на събития и информационни кампании и е добре известна с интелигентните, изобретателни, високоестетични и качествени материали, които произвежда (лога, листовки, банери, макети на уебсайтове, vortals, видеоклипове, онлайн игри, тийзъри за социални медии, интерактивни блогове и т.н.). Тя заема челна позиция като консултант по комуникация и реклама сред предприятията и европейски институции, като Представителството на Европейската комисия в Гърция (Изключителен консултант по комуникация и кампании), Информационен офис на Европейския парламент в Гърция (външен консултант), Стандартен евробарометър на Европейската комисия за Гърция (Национален редактор), ГД „Предприятия и промишленост“ (Междинна организация за млади предприемачи „ЕРАЗЪМ“ и координатор на Европейската мрежа от ментори за Жени предприемачи).

sea_teach_logo

Sea Teach S.L., Испания

Sea Teach S.L. е малка организация, която функционира като морско училище, а също и като чартърна агенция от 1999 г. в известната туристическа дестинация Балеарски острови. Освен това, тя е регионален център за професионално образование и обучение (ПОО) и обучение на възрастни от много страни от ЕС на възраст над 18 години. Училището е сертифицирано да провежда изпити и да издава сертификати на успешно завършилите курсисти. Директор и старши преподавател в училището е Майкъл Джон.

Чрез Erasmus+ проекти Sea Teach успява да се справи с проблемите, с които се сблъсква в ежедневните си дейности, а именно:

 • Повишаване на осведомеността и предлагане на система от учебни програми като решение на проблема с непризнаването на квалификацията на капитани в цяла Европа. През 2016 г. основната учебна програма на центъра беше подкрепена от Европейския парламент като подготвително действие.
 • Подобряване на перспективите за кариера на нискоквалифицирани работници и сезонни работници в туризма чрез разработване на нови инструменти за оценка за валидиране на неофициални преносими умения. Първият инструмент за валидиране на умения VALITS е признат и използван от националните агенции по заетостта в Испания и Австрия.
 • Оказване на съдействие на морските професионалисти да преминат от офшорна заетост към работа на сушата чрез оценяване и документиране на портфолиото им от неформални преносими умения и формални умения и предлагане на насоки за нови кариери.
 • Разработване на учебни програми за морско обучение и специализирани курсове, когато са установени пропуски в уменията.
 • Насърчаване на млади хора между 15 и 29 години, които са без образование или са безработни, или са застрашени да останат без работа, да започнат обучение или работа в синята икономика, която спешно търси млади кадри. В тази връзка, през 2018 г. Sea Teach инициира проекта Blue Generation, който се финансира от безвъзмездни средства от ЕАОС и Норвегия и обединява 10 партньора с цел да популяризира синята икономика сред над 40 000 младежи за период от 5 години.

Sea Teach е развила широка професионална мрежа на местно, регионално, национално и европейско ниво. На местно ниво Sea Teach участва активно в морската асоциация на предприемачите AENIB, която представлява над 200 морски предприятия на Балеарските острови. Sea Teach поддържа тесни връзки и редовни работни отношения с националната асоциация на морския бизнес, ANEN. Чрез двете асоциации Sea Teach редовно обменя опит относно предприемачеството и развитието в сектора. На европейско ниво Sea Teach работи в тясно сътрудничество с европейската асоциация EBI (European Boating Association), която представлява сектора на европейско ниво и поддържа редовни контакти в DG Mare. Майкъл Джон е един от 40-те номинирани експерти в „експертната група по умения и кариерно развитие в синята икономика“, която съветва DG Mare относно пропуските в уменията, валидирането на уменията, учебните програми и изискванията на политиката.

beyond_research_logo

R&DO Limited, Кипър

R&DО е технологична фирма, базирана в Кипър, която се занимава с изследвания, дизайн, разработване и управление на различни ИКТ решения, уеб базирани приложения и корпоративни софтуерни системи. Компанията е специализирана в разработването на образователни онлайн платформи, насърчавайки по-специално развитието на умения на хора от различни възрасти, допринасяйки за професионалното им развитие, насърчаване на растежа и иновациите, подпомагане на различни сектори с акцент върху предприемачеството, меките умения и ИКТ сектора.

R&DO също участва като пряк партньор в редица европейски проекти, като Farm inc., Taxistars, Core-VET, High Heels и Pest Practice. Освен това тя основно отговаря за създаването на платформи за електронно обучение и интегрирани уеб страници в проекти по Еразъм+, като Intraprise, Rooms to VET, Succession, SocialUp и WineLab.

Екипът на R&DO се състои от опитни програмисти и уеб дизайнери и е добре известен със своите висококачествени продукти и креативно мислене. Компанията се стреми към непрекъснато развитие и комерсиализация на иновативни идеи под формата на продукти и услуги, основно базирани на ИКТ.

upc_logo

Политехнически университет на Каталуния (UPC), Испания

Политехническият университет на Каталуния – BarcelonaTech (UPC) е публична институция за висше образование и научни изследвания, специализирана в областта на инженерството, архитектурата и науката. UPC предоставя своята научна и технологична инфраструктура в услуга на изследователски групи и центрове, изследователи и студенти, професионалисти, компании и институции. В изключително креативен контекст, проектите за изследване, преподаване и управление на UPC се основават на принципите на свобода, справедливост, демокрация, солидарност, сътрудничество, устойчивост, ефективност, прозрачност и социална отговорност, като същевременно отразяват ангажимента на университета към промяната на околната среда .

С акцент върху интелектуалната взискателност, критичното мислене, трансверсалния подход към знанието, образователните иновации и предприемачеството, UPC произвежда компетентни професионалисти, притежаващи умения, необходими за справяне с настоящи и бъдещи предизвикателства. Дейността, която се извършва в кампусите и училищата на UPC, превърна университета в еталонна институция. Университетът използва потенциала на фундаменталните и приложни изследвания и предава технологии и знания на обществото. С тези си дейности UPC, в партньорство с производствения сектор, се явява агент и двигател на икономическата и социална промяна.

Целите на UPC се основават на интернационализацията, тъй като това е техническият университет в Испания с най-голям брой международни докторанти и испанският университет с най-голям брой международни студенти по магистърска степен. Привлекателна гама от образователни програми прави университета желано място за обмен на знания, като всяка година се записват повече от 2000 чуждестранни студенти от цял свят. Освен това, той участва в повече стратегически изследователски проекти, финансирани от Седмата рамкова програма на Европейския съюз, отколкото всеки друг испански университет. Днес университетът се характеризира с целенасочено отворена позиция към чуждестранни студенти, богат избор от магистърски програми на английски език, участие в Европейския институт за иновации и технологии и различни международни изследователски програми, както и консолидирана линия от дейности за сътрудничество в световен мащаб, които служат като инструменти за промяна и социален прогрес.

Морският факултет в Барселона е най-старият морски факултет в Испания с повече от 250 години. Този факултет има голям опит в изграждането на всички видове кораби и в момента работи и извършва изследвания върху морския автономен надводен кораб-MASS.

logo-small-caps

Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” (ВВМУ), България

Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” (ВВМУ) във Варна е единственото висше учебно заведение в България за подготовка на морски офицери, както за търговския, така и за военноморския флот. То предоставя 3-цикълни учебни програми в областта на морския транспорт, управлението, сигурността и отбраната. ВВМУ наброява общо около 3500 студенти и професионален преподавателски и научен състав. Научните изследвания са фокусирани върху всички области на морската индустрия, включващи теми за морско и военноморско лидерство.

От 1992 г. ВВМУ обучава цивилни студенти като офицери за търговския флот. Обучението се извършва от висококвалифицирани и талантливи преподаватели, адаптивни към динамиката на интензивния учебен процес и научната работа. Учебните програми са съобразени със строгите изисквания на IMO (Международна морска организация). ВВМУ получава първата програмна акредитация на основните си специалности през 1998 г., а през 2000 г. е включено в „Белия списък” на IMO като акредитирана академия за морско образование. През 2000 г. ВВМУ става учредител и редовен член на Международната асоциация на морските университети (IAMU), Националния океанографски комитет – член на Междуправителствения океанографски комитет на ЮНЕСКО, както и на Бизнес инкубатора за високи технологии във Варна.

Обучението се провежда в два факултета (Навигационен и Инженерен) и в Департамента за следдипломна квалификация по следните специалности: Корабоводене, Корабни машини и механизми, Електробзавеждане на кораба, Корабна радиоелектроника, Корабоплаване, ИКТ, Мениджмънт на водния транспорт,  Експлоатация на флота и пристанищата, и други, в редовна и задочна форма на обучение. Освен това, ВВМУ осигурява развитие на уменията във „Военноморски изследователски център“, „Център за кариерно развитие“, „Център за обучение на корабни брокери и агенти“, съвместно с Charter Brokers’ Institute, Лондон.

Контактите и бизнес сътрудничеството с партньорски висши училища и организации в средиземноморския и черноморския регион са дългогодишни. ВВМУ участва в обмен на преподаватели и студенти в рамките на ЕРАЗЪМ+.

През април 2010 г. ВВМУ, заедно с други пет висши учебни заведения от черноморския регион, участва в основаването на Черноморската асоциация на морските институции (BSAMI) и като нейн отговорен член се разви като основен световен център за най-висококачествено обучение на морски човешки ресурси чрез знания, иновации и бъдеща реализация.

През 2014 г. ВВМУ беше одитирано от Министерството на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония и признато за сертифицирана институция в тяхната Система за признаване на институции за морско образование и обучение. През 2015 г. ВВМУ премина успешен одит от EMSA. През 2019 г. ВВМУ получи второ място в класацията на морските университети на IAMU.

She4Sea има 3 основни резултата:

1-ви резултат: Интегрирана рамка за компетентност и Компендиум на 4 езика (английски, гръцки, испански, български)

Въз основа на резултатите от изследването, Рамката на компетентностите и Компендиумът ще определят педагогическия подход и учебното съдържание при разработването на учебни материали и ще изготвят модулната структура въз основа на 3-те ключови области на компетентност (Лидерство-Предприемачество-Устойчивост).

(Изтегляния)

 

2-ри резултат: Инструмент за цифрово профилиране

Инструментът за цифрово профилиране има двойна цел: (а) да даде възможност на потребителите (предимно безработни жени) да оценят своите силни и слаби страни по отношение на 3-те ключови области на компетентност, както и да картографират своя професионален житейски опит и (б) да ангажира потребителите (главно безработни жени) в обучението.

(Изтегляния)

 

3-ти резултат: Платформата за обучение She4Sea

Платформата за обучение ще предостави онлайн обучение с отворен достъп, насочено предимно към безработни жени и инструктори в ПОО. Тя има за цел да насърчи включването на жените в морския туризъм, риболова и аквакултурите и корабоплаването, като надгражда неутралния по пол характер на уменията, извлечени от 3-те области на компетентност: лидерство, предприемачество и устойчивост. Обучението ще се предлага на 4 езика (английски, гръцки, испански, български).

(Изтегляния)

Очаквайте скоро

Очаквайте скоро