Регламент за участие 2021-07-09T06:53:58+00:00

Регламентът предвижда участие с предварително представен доклад с препоръчителен обем до 8 стандартни страници. Възможно е участие и без доклад – като присъстващ специалист.

 1. Работни езици:  английски език.
 2. Докладите могат да се изпращат на английски език;
 3. Резюметата на докладите се представят до (очаквайте скоро) през Електронната форма в менюто вдясно.
 4. Потвърждаване на приети доклади – до (очаквайте скоро)
 5. Заявки за участие в електронен вид, заедно с копие на платежен документ – до (очаквайте скоро)
 6. Пълното съдържание на докладите се депозира до (очаквайте скоро) на посочения е-mail, придружени с тематичното направление и имената на автора (авторите).
 7. Заявките за участие, резюметата на докладите и докладите да се изпращат на е-mail: marine.eng@naval-acad.bg или през уебстраницата на конференцията.

Всеки индивидуален участник (самостоятелно или в съавторство) може да участва с до два доклада.

Одобрените резюмета ще влязат в програмата на конференцията. Докладите, преминали успешно рецензиране ще бъдат включени в сборник на конференцията и индексирани в международните индекси за научно съдържание.

Докладите трябва да кореспондират с обявените тематични направления на конференцията, а оформянето им – съобразено с техническите изисквания според приложения образец. Решение за публикуването на докладите в Изданието на форума взема Научния комитет.

Такса за право на участие:

 • Таксата при регистриране за
 • български автори е 50 лв,
 •  чуждестранни – 50 €.
 • Заплащане след (очаквайте скоро) за български автори – 100 лв., чуждестранни – 100 €.
 • Участието на докторанти и постдокторанти от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ се финансира по Проект BG05М2ОP001-2.009-0037-С01 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели“.

Банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:
IBAN: BG87STSA93003106864001
SWIFT/BIC: STSABGSF